...วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด คือ สหกรณ์มั่นคง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล นำสมาชิกสู่คุณภาพชีวิตที่ดี...
การขยายยอดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การเปลี่ยนตารางสิทธิ์การกู้สามัญ
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจาก
       การกู้เงินกับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิก
       ที่กู้เงินสามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกัน
       เ
งินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงิน
      กับสหกรณ์ฯ
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อ
       การชำระหนี้ตามอายุการเป็นสมาชิก
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้
       
กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2562
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2561 - 2565
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น
        ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2561
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2561
     - หนังสือแสดงเจตนารับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบที่ 3/61- รอบที่ 2/62  
 
จำนวนผู้เข้าชม :

วันที่ 16 มีนาคม 2562
กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในพิธีงานมงคลสมรสนายเพ็ชร จีรัชการ
สมาชิกแผนกบอยเลอร์แอนแอร์ซิคแพลน (สระบุรี)
ณ บ้านเลขที่ 50/3 หมู่ 8 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกด้วย

วันที่ 15 มีนาคม 2562
กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในพิธีงานมงคลสมรสระหว่าง
นางสาวจุติพร พงษา (บริหาร - ห้องปฏิบัติงานเคมี) และนายนที เหรียญทอง (สปินนิ่ง ผลิต)
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลป่าโมก วัดโบสถ์สายทอง
พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกทั้ง 2 คน


วันที่ 14 มีนาคม 2562
คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้แก่นายอนุวัฒน์ พิณประเสริฐ (บอยเลอร์แอนแอร์ซิคแพลน)
จำนวน 5,000.- บาท เนื่องจากประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) ให้ ณ ที่ทำการสหกรณ์
และได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
จำนวน 5,000.- บาทด้วยเช่นกัน เนื่องจากประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้รถยนต์และบ้านพัก)

วันที่ 14 มีนาคม 2562
สหกรณ์ฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการบริหารงานและพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร
เรื่อง "การวิเคราะห์งบการเงิน" เวลา 09.30 - 12.00 น.
โดยมีนางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยาย

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้ทราบถึงฐานะการเงินของแต่ละเดือน
สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ และนำข้อมูลจากการวิเคราะห์งบการเงิน
ไปใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ อย่างมีคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 14 คน

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

วันที่ 13 มีนาคม 2562
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เหรัญญิก
ร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่นายอนุรักษ์ นากเกษม (วิสโคส ซ่อมบำรุง)
ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เนื่องในโอกาสจัดงานมงคลสมรส เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562
กรรมการและผู้จัดการฯ จัดการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2562
เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของสหกรณ์ฯ
โดยมีสมาชิกเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 คน
จากนั้น ได้ทำการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เหรัญญิก
ร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่นายวีระพล ฉ่ำจิตร (บอยเลอร์แอนแอร์ซิคแพลน)
ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เนื่องในโอกาสจัดงานมงคลสมรส เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ มอบของที่ระลึกให้แก่นายธงชัย นิ่มนวล (วิสโคส ผลิต)
ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เนื่องในโอกาสจัดงานมงคลสมรส เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562วันที่ 10 มีนาคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน (สอร.)
ณ อาคาร 4 ชั้น 1 หมู่ 1 นิคมรถไฟ กม.11 กรุงเทพฯ
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพ

วันที่ 8 มีนาคม 2562
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นายพงษ์ทร ทับแถม กรรมการฯ
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นายอรัญ คล้ายโตนด (อ๊อกซิลลารี่ ผลิต) ที่บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ พร้อมกับมอบของเยี่ยมไข้ มูลค่า 300 บาทวันที่ 8 มีนาคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท
เรื่อง "กฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ที่ควรจะเป็น" รุ่นที่ 2
ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน การลงทุน
ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
วันที่ 6 มีนาคม 2562
สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรม "สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ
ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์มีคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 17 คน

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด

วันที่ 5 มีนาคม 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เหรัญญิก
มอบของเยี่ยมไข้ให้แก่นางวิลาวรรณ ชุ่มหฤทัย สมาชิกแผนกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เนื่องจากป่วย พร้อมกับมอบของเยี่ยมไข้ มูลค่า 300 บาท

วันที่ 4 มีนาคม 2562
(นำโดย) นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่การเงิน
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพบุตรนายณรงค์ฤทธิ์ ผิวบาง สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
ณ วัดยางซ้าย ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
พร้อมกับมอบเงินช่วยทำบุญงานศพ จำนวน 500.- บาท


วันที่ 2 มีนาคม 2562
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จำกัด
ณ สนามฟุตบอล บริษัท ไทยคูราโบ จำกัด

วันที่ 2 มีนาคม 2562
(นำโดย) นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เหรัญญิก นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
นายพงษ์ทร ทับแถม และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ
นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป นางสาวนุชนารถ แก้วน้ำเชื้อ เจ้าหน้าที่บัญชี
และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่การเงิน
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพบิดานางวิลาวรรณ ชุ่มหฤทัย สมาชิกแผนกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ณ วัดเสาธงทอง ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
พร้อมกับมอบเงินช่วยทำบุญงานศพ จำนวน 500.- บาท

วันที่ 1 มีนาคม 2562
(นำโดย) นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์
และนายพงษ์ทร ทับแถม กรรมการฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั่วไป
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพบิดานายพิเชษฐ ปราณี สมาชิกแผนกแวร์เฮ้าท์
ณ วัดราชปักษี (นก) ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
พร้อมกับมอบเงินช่วยทำบุญงานศพ จำนวน 500.- บาท
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายมานะกูล พรรณเรณู นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายพงษ์ทร ทับแถม นายสมยศ นันตาวัง
นายวิรัต ชูจิตต์ และนายอรรถพล พูลทอง กรรมการฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ฯ
เข้าร่วมงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดอ่างทอง"
ซึ่งจัดโดย ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

โดยมีสหกรณ์จังหวัดอ่างทองเป็นประธานพิธีเปิดงาน และมีนางสาวนิตยา จั่นนพรัตน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร และนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทองเข้าร่วมงานด้วย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
(นำโดย) นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์
นายพงษ์ทร ทับแถม และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าที่ฯ
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพบิดานางจงรักษ์ มาลัยหอม สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต
ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
พร้อมกับมอบเงินช่วยทำบุญงานศพ จำนวน 500.- บาท

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง เหรัญญิก นายสมยศ นันตาวัง และนายพงษ์ทร ทับแถม กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้นางสาวจุติพร พงษา (บริหาร ห้องปฏิบัติงานเคมี) ที่โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2 (หมอเจิด)
เนื่องจากป่วยเป็นไข้เลือดออก พร้อมกับมอบของเยี่ยมไข้ มูลค่า 300 บาทวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "กำกับ ดูแล ตรวจสอบและ
คุ้มครองระบบสหกรณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องการรายงานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ฯลฯ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตร สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "กำกับ ดูแล ตรวจสอบและ
คุ้มครองระบบสหกรณ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วัตถุประสงค์เพื่ให้คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องการรายงานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ฯลฯ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตร สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ นายมานะกูล พรรณเรณู และนายพงษ์ทร ทับแถม กรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมไข้สมาชิกป่วย 2 ราย คือ
1. นางสาวพรพรรณ กระจังทอง (ห้องปฏิบัติงานเคมี)
ที่บ้านพัก 17 หมู่ 5 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
2. นางสาวภณิตา ภูมิเศรษฐี (ห้องปฏิบัติงานเคมี)
ที่บ้านพัก 53 หมู่ 1 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
เนื่องจากเสี่ยงภาวะแท้งคุกคามทั้ง 2 ท่าน พร้อมกับมอบของเยี่ยมไข้ มูลค่า 300 บาท


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี