...วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด คือ สหกรณ์มั่นคง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล นำสมาชิกสู่คุณภาพชีวิตที่ดี...
การเปิดให้กู้เงินกู้ "เพื่อทุนการศึกษาบุตร"  
การเปลี่ยนตารางสิทธิ์การกู้สามัญ
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจาก
       การกู้เงินกับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิก
       ที่กู้เงินสามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกัน
       เ
งินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงิน
      กับสหกรณ์ฯ
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อ
       การชำระหนี้ตามอายุการเป็นสมาชิก
การขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้
       
กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2561
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561
 
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น
        ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่ม
        ปีละ 4,500 บาท
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบที่ 3/61- รอบที่ 2/62  
 
: จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด :
internet statistics

 
วันที่ 9 มิถุนายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายเฉลย ชมบุหรั่น นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
และรับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับดี ขนาดกลาง ประจำปี 2560
ด้านสวัสดิการ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

     
      

วันที่ 8 มิถุนายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ และนายวิรัต ชูจิตต์
เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิรูปกฎหมายสหกรณ์
จัดโดย ชมรมนักพัฒนากฎหมายสหกรณ์ไทย ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 203
อาคารฟอรั่ม ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายมานะกูล พรรณเรณู และนายวิรัต ชูจิตต์
เดินทางไปเยี่ยมนางนิลวรรณ กลิ่นบำรุง อดีตผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่หมู่บ้านเซ็นทรัลแลนด์ อ.เมือง จ.สระบุรี
และมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ มอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท (มูลค่า 20,200.-บาท)
ให้แก่ นางบุญนาค อยู่สุข (อัลซิลลารี่ ผลิต) ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ เนื่องจากเกษียณอายุจากการทำงาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนางเกษมศรี เมฆหมอก
มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่นายอุดม กรุดบำรุง (อ๊อกซิลลารี่ ผลิต)
จำนวน 10,000 บาท เนื่องจากป่วยเป็นโรคไต และต้องฟอกไตทุกสัปดาห์

     
     
     
     
     
    

วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายมานะกูล พรรณเรณู นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายวิรัต ชูจิตต์ นายอนุรักษ์ ทองโตนด นายสมยศ นันตาวัง
นางสาวณัฐริญา อนุสิ นายพงษ์ศักดิ์ คงมี นางเกษมศรี เมฆหมอก นางสาวฐิติพร ควรบำเรอ
และสมาชิกสหกรณ์ฯ รวมแล้ว 42 คน เดินทางไปเข้าร่วม
โครงการจัดการศึกษาอบรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 เรื่อง "สหกรณ์ออมทรัพย์ ยุค 4.0" ณ บ้านไร่ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

     

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
นายลิขิต มีบำรุง และนางเกษมศรี เมฆหมอก เดินทางไปเข้าร่วมโครงการสัมมนากำกับดูแลสหกรณ์
ภายใต้กรอบกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี