...สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง สมาชิกเข้มแข็ง บริการเป็นเลิศ เชื่อมโยงองค์กร เอื้ออาทรต่อชุมชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง
การเปิดให้กู้เงินกู้ "เพื่อทุนการศึกษาบุตร"  
การเปลี่ยนตารางสิทธิ์การกู้สามัญ
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจาก
       การกู้เงินกับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิก
       ที่กู้เงินสามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกัน
       เ
งินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงิน
      กับสหกรณ์ฯ
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อ
       การชำระหนี้ตามอายุการเป็นสมาชิก
การขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้
       
กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2561  
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2561
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น
        ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่ม
        ปีละ 4,500 บาท
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ รอบที่ 3/61- รอบที่ 2/62  
 
: จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด :
internet statistics

 

วันที่ 22 เมษายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2561
สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน (สอร.)
โดย มูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์เป็นเจ้าภาพ ณ สโมสรการไฟฟ้านครหลวง ชั้น 2 เขตการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบ
ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯวันที่ 17 เมษายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
และนางสาวฐิติพร ควรบำเรอ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
"สหกรณ์สุขสันต์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2561" ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 17 เมษายน 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทองและเข้าร่วม
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ "สหกรณ์สุขสันต์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2561"
วันที่ 16 เมษายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานกรรมการฯ ทำการมอบของที่ระลึก (หม้อถุงข้าวไฟฟ้า มูลค่า 500 บาท) ให้แก่
นายกิตติวัฒน์ กล่อมสุภาพ สมาชิกแผนกอินทรูเมนท์ โดยมอบให้ในงานฉลองมงคลสมรส
ที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง
วันที่ 15 เมษายน 2561
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการฯ
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดศพบิดานายธนกิจ อยู่สุข สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต
ที่บ้านพัก ตำบลจำปาหล่อ อ. เมือง จ.อ่างทอง และมอบเงินช่วยทำบุญ 500 บาท

วันที่ 10 เมษายน 2561
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการฯ มอบสมุดเงินฝากออมทรัพย์มูลค่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ให้กับนางสาวธนวันต์ อ้นไชยะ สมาชิกแผนกบริหาร (สโตร์) เนื่องจากคลอดบุตรใหม่

วันที่ 9 เมษายน 2561
นายลิขิต มีบำรุง ประธานฯ นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฯ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไข้นายพงษ์ปณต เป็นบุญ สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต
ที่โรงพยาบาลราชธานี เนื่องจากความดันสูง และมอบของเยี่ยมไข้ให้กับสมาชิกมูลค่า 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี