รายนามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด ชุดที่ 1 - 35
รายนามคณะผู้จัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2526

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2527
 
รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2528
รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2529
รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2530
รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2531

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2532

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2533

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2534

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2535

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2536

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2537

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2538

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2539

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2540

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2541
รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2542
รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2543

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2544

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2545

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2546

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2547
รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2548
รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2549

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2550
รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2551

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2552

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2553

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 29 ประจำปี พ.ศ. 2554

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 30 ประจำปี พ.ศ. 2555

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2556

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2557

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2558

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 34 ประจำปี พ.ศ. 2559

รายนามคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2560
 
 


เงินฝากออมทรัพย์   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      
  - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท  

2.00

ต่อปี 
  - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป  

2.50

ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร  

3.00

ต่อปี

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.00

ต่อปี

เงินกู้สามัญ  
     - ใช้หุ้นค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน 6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน 5.50 ต่อปี
     - ใช้เพื่อทุนการศึกษาบุตร 6.00 ต่อปี
     - ใช้เพื่องานมงคลและอวมงคล 6.00 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ  
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์ 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน 6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน 6.00 ต่อปี