ที่ ส.อ.ท. 143  /2552

                                                                                                13 พฤษภาคม  2552

เรื่อง    ขอเชิญพี่น้องชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชสอ.
            และขอรับการสนับสนุนจากท่าน

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย      เอกสารแนะนำตัว  1 ชุด

                            ด้วยในวันที่  13 มิถุนายน  2552  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำกัด จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2552 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญของชุมนุม ฯ ที่ส่งให้แก่สหกรณ์สมาชิกทุกสหกรณ์นั้น ในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการและทำงานสหกรณ์มา 22 ปี ผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนสหกรณ์ของท่าน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้ผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ จะได้รับค่าเดินทางตามระยะทางจากจังหวัดของท่านมายังสถานที่ประชุมใหญ่ (จังหวัดนนทบุรี) ด้วย
                             สาเหตุที่ผมเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของชุมนุม ฯ เป็นเพราะที่ผ่านมาพี่น้องชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการเข้าร่วมการประชุมใหญ่กันไม่มากเท่าที่ควร ทั้งที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการมีประมาณ 200 กว่าแห่ง หากพวกเราเข้าร่วมประชุมใหญ่ของชุมนุมฯ เป็นจำนวนมากพวกเราสามารถเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
                             ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมฯ ประจำปี 2552 ผม นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน  จำกัด ได้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของชุมนุม ฯ ในนาม ทีมเฉลิมพล ได้ หมายเลข 18 โดยผมตั้งใจว่าจะเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการเนื่องจากเห็นว่าตลอดระยะเวลา 37 ปี ที่ผ่านมา เรายังไม่มีผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการเข้าไปเป็นกรรมการดำเนินการของชุมนุม ฯ เลย ในปี พ.ศ.2551 ผมสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ชสอ. หมายเลข  16 แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งเพราะได้รับคะแนนน้อยกว่าผู้สมัครที่ได้    
       
                             รับการเลือกตั้งลำดับสุดท้าย 18 คะแนน หากในปีนี้พี่น้องชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการให้ความกรุณาและช่วยเหลือผมด้วยการเลือกผมและทีมเฉลิมพล หมายเลข 12-19 ทั้งทีม รวมทั้งเลือกผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการ หมายเลข 2 นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ ผมก็มีโอกาสเข้าไปเป็นกรรมการดำเนินการชุมนุมฯ และได้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการตามที่ได้ตั้งใจไว้ สำหรับประวัติและนโยบายในการทำงาน กรุณาอ่านได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ผมขอกราบขอบพระคุณท่านล่วงหน้าที่จะได้ให้ความกรุณาเลือกตั้งผมและทีมเฉลิมพลเข้าไปรับใช้ท่าน

                                                                         “ซื่อสัตย์ ทำงานได้ จริงใจ รับใช้สมาชิก”


                                                                                                ขอแสดงความนับถือ           
  
                                                                                                 ศรีโพธิ์ วายุพักตร์
                                                                                              (นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์)
                                                                                                  ประธานกรรมการ
                                                                           สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน  จำกัด
                                                                                                      หมายเลข  18