ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองจัดอบรมกรรมการใหม่(นอกภาคเกษตร)
         
          วันที่ 30  มิถุนายน  - 1  กรกฎาคม  2550  ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  ได้จัดการอบรมคณะกรรมการสหกรณ์นอกภาคเกษตร สมาชิกชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  เรื่อง  "ความรู้พื้นฐานสำหรับกรรมการใหม่"  ณ. ศูนย์สัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด ต. พลับพลาไชย  อ. อู่ทอง  จ. สุพรรณบุรี โทร 035-481319-20 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม  30  คน  จาก  22  สหกรณ์  นายธรรมศิริ  ไชยรัตน์  สหกรณ์จังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  และนายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม  
          การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา  อุดมการณ์  กฎหมาย  การดูบัญชีเบื้องต้น  และบทบาทของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่อสหกรณ์  เพื่อให้กรรมการใหม่ของแต่ละสหกรณ์ได้รู้จักซึ่งกันและกัน  รวมทั้งมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการในการทำงานใรสหกรณ์ระหว่างกันและกัน  เพื่อให้กรรมการใหม่ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ได้จริง  สำหรับวิทยากรประกอบด้วย  นายกำธร  โป๊ะลำพงษ์  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก บรรยายเรื่อง "ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์" นายประดิษฐ หัสดี  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานปะปานครหลวง จำกัด บรรยายเรื่อง "หน้าที่ความรับผิดชอบของสหกรณ์ตามกฎหมาย"  นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  บรรยายเรื่อง  "หลักการดูบัญชีเบื้องต้น"  และนายวิทย์  ประทักษ์ใจ  ผู้อำนวยการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  บรรยายเรื่อง  "บทบาทของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่อสหกรณ์" 
          อนึ่งงบประมาณสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เก็บจากกรรมการที่เข้าร่วมอบรมโดยสหกรณ์ขนาดเล็กเสียค่าลงทะเบียนคนละ  900  บาท  สหกรณ์ขนาดใหญ่คนละ  1,200  บาท  ได้รับการสนับสนุนจาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำกัด  10,000  บาท  และชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองจำนวนหนึ่ง