กำหนดการ
โครงการส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริม "การปลูกพืชแ่ก่นตะวัน"
ตาม กลยุทธ์ส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 4 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน

วันที่และเวลา
หัวข้อ
วิทยากร
4 สิงหาคม 2555
เวลา 14.45 น.
- ลงทะเบียน  
เวลา 15.15 น.
- พิธีเปิดการสัมมนา - นายเฉลย  ชมบุหรั่น
  ประธานสหกรณ์ฯ
เวลา 15.30 น.
- "ต้นแก่นตะวัน : พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย
   จริงหรือ?"
- คุณสุณี  ชมชื่น
  รองประธานสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้สระบุรี จำกัด
เวลา 17.00 น.
- พิธีเปิดการอบรม - นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์
  รองประธานฝ่ายการเงิน

วันที่ 13 สิงหาคม 2555 ณ สำนักงานสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้สระบุรี อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

วันที่และเวลา
หัวข้อ
วิทยากร
13 สิงหาคม 2555
เวลา 07.30 น.
- ออกเิดินทางจากที่ทำการสหกรณ์ฯ  
เวลา 10.00 น.
- ถึงที่พักที่ทำการสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้สระบุรี
  จำกัด
- นายเฉลย  ชมบุหรั่น
  ประธานสหกรณ์ฯ
เวลา 10.00 น.
- กล่าวต้อนรับ - ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้สระบุรี จำกัด
เวลา 10.15 น.
- บรรยายเรื่อง การปลูกต้นแก่นตะวัน
  สาธิตการปลูกต้นแก่นตะวันและทดลองทำ
  สาธิตวิธีคัดแยก ล้างต้นแก่นตะวันการบรรจุเพื่อ
  การจำหน่าย
- นำชมแปลงปลูกต้นแก่นตะวัน
- คุณสุณี  ชมชื่น
  รองประธานสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้สระบุรี จำกัด
  พร้อมทีมงาน
เวลา 12.00 น.

- กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก

- นายเฉลย  ชมบุหรั่น
  ประธานสหกรณ์ฯ
เวลา 13.30 น.
- รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 14.30 น.
- เิดินทางกลับอ่างทอง  

 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด