สิ่งที่ได้จากการไปดูงาน

          เพื่อนสมาชิกทราบกันหรือไม่ว่า ในแต่ละปีคณะกรรมการ ฯ และฝ่ายจัดการมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างที่ต้องทำ และกิจกรรมหนึ่งนอกจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนากับองค์กรภายนอกแล้ว คณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการต้องเดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น  ในปี 2552  คณะกรรมการฯ มีมติให้เดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 2 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด จ. ชลบุรี  เหตุผลที่เลือกไปดูงาน 2 สหกรณ์ ฯ เนื่องจาก สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นสหกรณ์ฯ ที่บริหารงานประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลจากการบริหารงานหลายรางวัล  คือ ได้รับเลือกเป็นสหกรณ์ต้นแบบประจำปี 2548 - 2549 รางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2549 รางวัลสหกรณ์ที่ให้การสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ไทย และรางวัลชมเชย สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2551 จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด สำหรับ สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยสหภาพแรงงานฯ และ เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการเช่นเดียวกับสหกรณ์ฯ ของเรา
          คณะกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวม 15 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน 2 สหกรณ์ ฯ ในวันที่ 10 กันยายน 2552  ออกเดินทางตั้งแต่เวลา  07.00 น. โดยสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกที่เราไปดูงาน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด  ตั้งอยู่ที่ 2509 หมู่ 1 ค่ายกรมหลวงชุมพร  ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี  นอกจากจะได้รางวัลหลายรางวัลตามที่กล่าวมาแล้ว สิ่งที่น่าสนใจ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้มีทุนดำเนินงานและกำไรสุทธิเพิ่มมากขึ้นด้วย  เมื่อคณะของเราเดินทางไปถึง พล.ร.ต.จำรัส  เผือกประพันธ์ ประธานกรรมการ ฯ ซึ่งเป็นคนจังหวัดอ่างทอง น.อ.สุรินทร์ เกิดมนตรี ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ฯ  ทุกคนให้การต้อนรับคณะของเราอย่างอบอุ่น สมเกียรติ น่าประทับใจเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ทุกคนให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่คณะของเราเป็นอย่างดี  สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2538 โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 240 คน ทุนดำเนินงาน 20 ล้านบาทเศษ วัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกให้มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข ผู้บังคับบัญชาในอดีตที่ผ่านมามีความรู้สึกห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชามาตลอด ไม่อยากเห็นความยากจนของลูกน้องบางคนที่ต้องไปกู้เงินนอกระบบมาใช้ต้องเสียดอกเบี้ยแพง ต้องพบวิธีการทวงหนี้รูปแบบต่าง ๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่ผ่านมาต่างพยายามหาทางช่วยเหลือทุกรูปแบบ พบว่าข้อสรุปสุดท้าย วิธีการช่วยเหลือที่ดีที่สุด และช่วยเหลือได้ตลอดชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชา คือ “การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน” ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 11,109 คน มีทุนดำเนินงาน 1,651 ล้านบาทเศษ และ จากกำไรสุทธิในปี 2538 จำนวน 427,641.59 บาท ในปี 2551 มีกำไรสุทธิ 76 ล้านบาทเศษ  สมาชิกของสหกรณ์ฯ  เป็นข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ สังกัดกองทัพเรือ นอกจากมีสมาชิกหนึ่งหมื่นกว่าคนแล้ว ยังมีสมาชิกสมทบซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะและเป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญมีจำนวน 2,000 กว่าคน จึงจำเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่ไว้ให้บริการมากโดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 33 คน เป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการ 14 คน และ เจ้าหน้าที่จัดจ้าง 19 คน  สหกรณ์ฯ จ่ายเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และ เงินกู้สามัญเท่านั้น  ยังไม่จ่ายเงินกู้พิเศษ และรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพียงอย่างเดียว จุดเด่นในการบริหารงาน คือ การแบ่งหน้าที่ในแต่ละฝ่ายได้อย่างเหมาะสม คือ ฝ่ายลงทุนและพัฒนาธุรกิจ มีหน้าที่ นำเงินไปลงทุนภายนอก รักษาสภาพคล่อง กำหนดวงเงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น ควบคุมดูแลการทำธุรกิจเสริมของสหกรณ์  ฝ่ายสินเชื่อ มีหน้าที่บริการด้านเงินกู้ต่าง ๆ ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่บริการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่จัดทำบัญชี รายงานสมาชิกสมัครใหม่ ลาออก หรือเสียชีวิต ฝ่ายประมวลผล มีหน้าที่บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ทำบัตรประจำตัวสมาชิก การจัดทำเวปไซค์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ  ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก เป็นต้น
          หลังจากนั้นคณะของเราได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่ 199 หมู่ 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนายสุพล  มหาวรรณ ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และ เจ้าหน้าที่ฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะของเรา สหกรณ์ฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2527 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,910 คน มีทุนดำเนินการ 196 ล้านบาทเศษ ทุนเรือนหุ้น 127.12 ล้านบาท ทุนสำรอง 7.33 ล้านบาท เงินรับฝากจากสมาชิก 52.65 ล้านบาท และเงินให้กู้แก่สมาชิกจำนวน 157.44 ล้านบาท การให้เงินกู้แก่สมาชิก  สหกรณ์ฯ ทำการจ่ายเงินกู้ครบทั้ง 3 ประเภท โดยสมาชิกสามารถกู้ได้ 90% ของเงินเดือนและต้องเหลือเงินเดือนไว้ใช้จ่าย 10% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกมีเงินเดือนมากน้อยเพียงใด สมาชิกที่มีเงินเดือนมากก็เหลือเงินใช้มากและสามารถกู้ได้มาก ส่วนสมาชิกที่มีเงินเดือนน้อยเหลือเงินใช้น้อยและกู้ได้น้อยกว่าด้วย การจ่ายเงินกู้พิเศษรับจำนองหลักทรัพย์ (ที่ดิน) ทั่วประเทศ โดยอนุมัติวงเงินกู้ให้แก่สมาชิกเท่ากับ 90% ของราคาประเมินจากทางราชการ  ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่ำหรือกล่าวได้ว่าไม่มีอัตราเสี่ยงเลยเนื่องจากราคาประเมินที่ดินของทางราชการมีจำนวนต่ำกว่าราคาขายจริงมาก สำหรับสวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้แก่สมาชิกใกล้เคียงกับสหกรณ์ฯ ของเรา บริษัทจัดที่ทำการให้ภายในโรงงานติดกับโรงอาหารของบริษัท แต่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักและคณะของเราได้เดินทางกลับโดยออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัดใน เวลา 17.00 น.
          
จากการศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ ทั้งสองแห่งซึ่งมีความแตกต่างกันดังที่กล่าวแล้วนั้น คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ต่างได้รับความรู้ในการบริหารงาน  รวมทั้งการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย  คณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  จะได้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกมาปรับใช้ในการบริหารงานแก่สหกรณ์ฯ ของเราต่อไป