ข่าวสหกรณ         

สหกรณ์ฯ สนับสนุนให้ “ประธานฯ” สมัครเป็นกรรมการ ชสอ.
                นายกมลศักดิ์  พัฒนสิงห์  เลขานุการสหกรณ์ เปิดเผยว่าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้ทำการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2551 ได้มีส่งและสนับสนุนให้ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์  ประธานกรรมการ  สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  ในกลุ่มปฏิรูปสหกรณ์ (www.patiroop.com )  เป็นทีมผู้สมัครที่ได้รับความสนับสนุนจาก นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน
                ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ จะจัดการประชุมใหญ่  ณ  ห้องแกรนด์  ไดมอน บอลรูม  อิมแพ็ค  คอนเวชั่น  เซ็นเตอร์  อาคาร 9  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี
                สำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ   ชสอ.  ในทีมปฏิรูปสหกรณ์ประกอบ ด้วยบุคคลดังนี้ คือ  
          หมายเลข 11.  นายสิทธิชัย   อึ๊งภากรณ์   สอ. กรมป่าไม้  จำกัด
          หมายเลข 12. นายประดิษฐ์  หัสดี  สอ.การประปานครหลวง  จำกัด
          หมายเลข 13. นายประเสริฐ  เมืองแก้ว  สอ.ครูพัทลุง จำกัด
          หมายเลข 14.  นายเอกราช  ช่างเหลา  สอ.ครูขอนแก่นจำกัด
          หมายเลข 15.  นายผดุง  สุริยะ  สอ. ครูตาก จำกัด
          หมายเลข 16. นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
          หมายเลข 17.  พล.ต.ดร.วีระ  วงศ์สรรค์ สอ. กองบัญชาการทหารสูงสุด จำกัด
สหกรณ์ฯ ร่วมกับสหภาพฯ มอบเสื้อสีชมพูให้แก่คนสวนที่ช่วยขนของเพื่อย้ายสำนักงาน
                ตามที่บริษัทฯ ได้ให้คนสวนทำการช่วยขนของเพื่อทำการย้ายที่ทำการสหภาพแรงงานฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯในการย้ายสิ่งของดังกล่าวได้ใช้เวลาในการขนย้ายหลายวัน เพื่อเป็นการขอบคุณแก่คนสวน  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และ สหภาพแรงงานฯได้ร่วมกันสั่งทำเสื้อสีชมพูมอบให้แก่คนสวนทุกคนรวม 23 คน เป็นเงิน 3,100 บาท ซึ่งสหกรณ์ฯ และ สหภาพฯ จ่ายเงินค่าเสื้อหน่วยงานละ 1,550 บาท
สหกรณ์ฯ วางพวงหรีดเคารพผู้ตรวจสอบกิจการ สกก.วิเศษชัยชาญ  จำกัด
                วันที่ 3 เมษายน 2551 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์
และนายกมลศักดิ์  พัฒนสิงห์  เดินทางไปวางพวงหรีดเคารพศพ นายสุชิน  เศรษฐี  ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ  จำกัด  (อดีตประธานกรรมการ)   ณ  วัดหลวง  อ. วิเศษชัยชาญ  จ. อ่างทอง  โดยซื้อพวงหรีดดอกไม้สดเป็นเงิน 500 บาท
                อนึ่ง  วันที่ 4 เมษายน 2551 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ และนายกมลศักดิ์  พัฒนสิงห์  เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพ นายสุชิน  เศรษฐี  ในนามชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทองด้วย
กรรมการ ร่วมการประชุมใหญ่ สอ. เมืองใหม่ชัยมงคล
                วันที่  5  เมษายน  2551  นายสุมนตรี  เอี่ยมเอิบ  กรรมการ  เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 สหกรณ์บริการเมืองใหม่ชัยมงคล  จำกัด  ณ  อาคาร SML ชุมชนเมืองใหม่ชัยมงคล  อ.เมือง  จ. อ่างทอง
                สหกรณ์บริการเ มืองใหม่ชัยมงคล  จำกัด  มีสมาชิก   219   คน   ทุนเรือนหุ้น  323,710   บาท  ทุนสำรอง  647,874.27  บาท  ทุนสะสมตามข้อบังคับ 61,593 บาท เงินให้กู้แก่สมาชิก 403,000  บาท เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น 3,158,123.42 บาท กำไรสุทธิประจำปี 169,294.22 บาท อนุมัติจ่ายเงินปันผลร้อยละ 2 และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 2 ต่อปี ที่ประชุมทำการเลือกตั้งนายสุนทร  ไม้งาม เป็นประธานกรรมการฯ
สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยทำบุญสมาชิกอุปสมบท
                วันที่ 6 เมษายน 2551 นายกมลศักดิ์  พัฒนสิงห์  เลขานุการ  เดินทางไปมอบเงินช่วยทำบุญให้แก่ นายนัฐพล  อธิลาภ  สมาชิกแผนกไฟฟ้า  เนื่องจากทำการอุปสมบทเป็นเงิน 500  บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                           

 

ผู้ช่วยผู้จัดการร่วมอบรมชี้แจงนโยบายส่งเสริมสหกรณ์
                วันที่  9  เมษายน  2551  นางเกษมศรี  เมฆหมอก  ผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าร่วมการชี้แจงนโยบายส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยมีกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ทุกประเภทในจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมฟังการชี้แจง  35  คน  ซึ่งว่าที่ ร.ต. ทรงศักดิ์  ภูมิฐานนท์  สหกรณ์จังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกันชี้แจงเรื่องต่าง ๆ หลายเรื่อง  เช่น  การจัดทำรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่งกฎกระทรวงได้กำหนดให้สหกรณ์ทุกประเภทที่รับฝากเงินต้องทำรายงานส่งสำนักสหกรณ์จังหวัดอ่างทองเป็นประจำทุกเดือน
     
 กรรมการฯ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมงานสงกรานต์ของชมรมฯ

                วันที่ 9 เมษายน 2551 นายวิรัต  ชูจิตต์  นางสาวจิราภรณ์  ทรัพย์อุภัย  กรรมการ นางบุญเลิศ  ศรีชัยรมรัตน์  สมาชิกอาวุธโส และนางเกษมศรี  เมฆหมอก  ผู้ช่วยผู้จัดการ  ได้เดินทางไปร่วมงานวันสงกรานต์  ณ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  ซึ่งจัดโดยชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  โดยมีกรรมการ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์และข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และสำนักงานตรวจบัญชีอ่างทองเข้าร่วมงานประมาณ 30 คน
สหกรณ์ฯ  บริจาคเงินร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา
                วันที่ 9 เมษายน 2551 สหกรณ์ ฯ บริจาคเงิน  500  บาท  เพื่อร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยคล้า  ต.สาวร้องไห้  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง  เพื่อเป็นการหาทุนใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินย้ายอาคารเรือนจากที่ตั้งซ้อนกันให้ไปตั้งอยู่คู่กับอาคารหลังใหม่ให้เกิดสภาพแวดล้อมและการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน
สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคำแก่สมาชิกเกษียณอายุ
                วันที่  16  เมษายน  2551  นายวินิตย์  เอี่ยมอารมณ์  เหรัญญิก  ทำการมอบสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท ราคา 14,400 บาท ให้แก่ นางสำราญ  แฉล้มลักษณ์  สมาชิกแผนกบอยเลอร์เฮ้าท์เนื่องจากเกษียณอายุ

กรรมการสหกรณ์ ฯ เยี่ยมไข้สมาชิกป่วย
                วันที่ 9 เมษายน 2551 นายราม  สุทธิวงษ์  เดินทางไปเยี่ยมไข้ นายพัลลภ  คชลักษณ์  สมาชิกแผนกสปินนิ่ง  ผลิต ณ บ้านพัก   อ.ป่าโมก  จ.อ่างทอง  เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
               
วันที่ 11 เมษายน 2551  นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์  นายกมลศักดิ์  พัฒนสิงห์ และนายราม  สุทธิวงษ์  เดินทางไปเยี่ยมไข้นายศราวุฒิ  เที่ยงท้องคุ้ง  สมาชิกแผนกไฟฟ้า เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนป้ายข้างทาง
                วันที่ 26 เมษายน  2551 นายวิรัต  ชูจิตต์และ นางละออ  แก้วสาระ เดินทางไปเยี่ยมไข้สมาชิกป่วย 4 ราย คือ
นายประยงค์ วงศ์นพหิรัญ สมาชิกแผนกบริหาร( เซ็นทรัล ซ่อมบำรุง) ณ บ้านพัก อ.โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุในขณะทำงาน
                นางมาเลียม วงษ์ศรีงาม สมาชิกแผนกห้องปฏิบัติการเคมี ณ โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ อ.เมือง  จ. อ่างทอง เนื่องจากผ่าตัดไส้ติ่ง
                นายเกียรติศักดิ์ กลิ่นชื้น  สมาชิกแผนกบอยเลอร์เฮ้า ณ บ้านพัก อ. ป่าโมก  จ. อ่างทอง เนื่องจากเป็นโรคอีสุกอีใส
                นายณัฐพงศ์ เจิมสุริยวงศ์  สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ณ บ้านพัก อ. ป่าโมก  จ. อ่างทอง  เนื่องจากลูกสะบ้าหลุด
                วันที่ 28 เมษายน  2551 นายวิรัต  ชูจิตต์เดินทางไปเยี่ยมไข้นายอุไร  สุคันธา  สมาชิกแผนกเซ็นทรัล ซ่อมบำรุง ที่บ้านพัก อ. เมือง จ. อ่างทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุในงาน               
สหกรณ์ ฯ มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 9”
                วันที่  19  เมษายน  2551  สหกรณ์ ฯบริจาคเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพักบาท) เพื่อสนับสนุนโครงการ “ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 9” ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิระพยาบาล  ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล                 การจัดค่ายเปิดเสื้อกาวน์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้ถึงชีวิตการเป็นนักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นแพทย์ตลอดชีพได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนรู้จากหนังสือและในห้องเรียน

                                                                    


ประธาน ฯ เลขานุการ และกรรมการ ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน
                วันที่ 18 เมษายน 2551 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์  นายกมลศักดิ์  พัฒนสิงห์  และนายราม  สุทธิวงษ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  ณ  ห้องประชุมชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทอง จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 19 คน
                ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม  รับรองรายรับ-รายจ่าย ชมรมประจำเดือนมีนาคม 2551 ซึ่งมีเงินคงเหลือยกไป 58,063.68 บาท มีมติให้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเพื่อขอความสนับสนุนในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์รับทราบผลความคืบหน้าของการหยุดดำเนินกิจการชองชุมนุมฯ ฯลฯ
ประธาน ฯ และเลขานุการเข้าร่วมประชุมคณะกรรม การบริหาร สอร.
                วันที่ 20 เมษายน 2551 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์  ประธานฯ และนายกมลศักดิ์  พัฒนสิงห์  เลขานุการ เดินทางไปร่วมการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน (สอร.)  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  16  คน
                ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551 รับทราบข้อเสนอแนะจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการฝ่ายต่าง ๆ ไปร่างแผนงานเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของ สอร. ประจำปี 2551  ซึ่งได้รับการอนุมัติจากการประชุมใหญ่แล้ว ฯลฯ
ประธาน ฯ และเลขานุการร่วมประชุม สอ. สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล  จำกัด
                วันที่ 21 เมษายน  2551 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์  ประธาน ฯ และนายกมลศักดิ์  พัฒนสิงห์  เลขานุการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 สหกรณ์ออมทรัพย์สหกิจวิศาล  จำกัด  ณ  โรงอาหารของบริษัทสหกิจวิศาล  จำกัด  ต.ตาลเดี่ยว  อ.แก่งคอย  จ. สระบุรี
                สหกรณ์ออมทรัพย์สหกิจวิศาล  จำกัด มีสมาชิก 279 คน ทุนเรือนหุ้น 48,744.25 บาท เงินรับฝาก 1.86 ล้านบาท เงินกู้ยืมจากภายนอก 666,877.50 บาท กำไรสุทธิประจำปี 269,470.54 บาท ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5 และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 5.5 ทำการเลือกตั้ง นายพัฒนา  ปาณาสาร เป็นประธานกรรมการและเลือกตั้งกรรมการใหม่ 6 คน
                อนึ่งในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่ครั้งนี้ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์  ได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมใหญ่ในฐานะรองประธานสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน (สอร.) และในนามสหกรณ์ฯ  ด้วย
กรรมการฯ ร่วมสัมมนา ชสอ. ที่เชียงราย
           
วันที่ 25 – 27 เมษายน  2551 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์  ประธาน ฯ นายกมลศักดิ์  พัฒนสิงห์  เลขานุการ และ นายราม  สุทธิวงษ์ เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “การจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์”  ณ  โรงแรมเวียงอินทร์  อ.เมือง  จ.เชียงราย  ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำกัด  และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา  200  คน
               การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้เข้าใจสาระสำคัญของแนวคิดหลักการ  ประเภท  รูปแบบ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการในสหกรณ์ออมทรัพย์ได้  เพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในการจัดทำสวัสดิการสำหรับสมาชิก  กรรมการ  และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ และให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดสวัสดิการในสหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างผู้เข้าสัมมนา
กรรมการสหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพภรรยาสมาชิก
                วันที่ 30 เมษายน 2551 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์   นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย  นายกมลศักดิ์   พัฒนสิงห์  นายวินิตย์  เอี่ยมอารมณ์  และ นายราม  สุทธิวงษ์ เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพภรรยานายสมคิด  ชาญเขตการณ์  สมาชิกแผนกแอนซิลลารี่ ผลิต ณ วัดแสนสุข  อ. ป่าโมก  จ. อ่างทอง
สหกรณ์ฯ  ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับสหภาพฯ 2,000 บาท
                 วันที่ 30 เมษายน 2551 สหกรณ์ฯ ได้บริจาคเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)  แก่สหภาพแรงงานไทยเรยอนเพื่อร่วมทำบุญในวันกรรมกรสากล
โดยสหภาพแรงงานฯ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน