...สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง สมาชิกเข้มแข็ง บริการเป็นเลิศ เชื่อมโยงองค์กร เอื้ออาทรต่อชุมชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวลภาพเข้าร่วมสัมมนา และศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด
การเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ (เพิ่ม)
การกู้เงินโดยใช้สิทธิ์เกษียณ
การลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่
การอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
การนำหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ
การสมัครเข้าร่วมประกันชีวิตกลุ่ม
การซื้อหุ้นเพิ่มของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจากการกู้เงิน
กับสหกรณ์
การสมัครเป็นสมาชิก สสอป. สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญที่ใช้
บุคคลค้ำประกัน
การหักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อกองทุนค้ำประกันเงินกู้สามัญ
ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน
การปรับตารางเงินกู้ และขยายเงินกู้สามัญ
การกำหนดเงินคงเหลือในซองของสมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์ฯ
การซื้อหุ้นเพิ่มเท่ากับ 1% ของจำนวนเงินกู้ที่ได้รับจริงจากการกู้เงินกับสหกรณ์
การยกเลิกการกำหนดวงเงินให้กู้พิเศษเพื่อการชำระหนี้ตาม
อายุการเป็นสมาชิก
การขยายงวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
การตีราคาหลักทรัพย์เพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้กับสหกรณ์
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2560
วารสารข่าวสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกันยายน 2560
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 - 2560
แผนกลยุทธ์ประจำปี 2557 - 2558
วิดีโอ "30 ปี แห่งความเชื่อมั่น ศรัทธา พึ่งพาตนเอง"
วิดีโอ "ศรีโพธิ์ วายุพักตร์ อยู่ในใจเสมอ"
กลุ่มสตรีสหกรณ์ออมทรัพย์
ชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สถานประกอบการ
เปิดรับสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - ใบสมัครสมาชิก สสอป. ปี 2560
     - การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่ม ปีละ 4,500 บาท
     - ใบรับรองแพทย์ของสมาคม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 12/2560
: จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด :
internet statistics


-------------------------------------------

วันที่ 18 ตุลาคม 2560
เป็นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพมารดานายนิมิต หงษ์เผือก สมาชิกแผนกเซ็นทรัล (ซ่อมบำรุง) ที่วัดไทร ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
พร้อมช่วยเงินทำบุญ 500 บาท

วันที่ 17 ตุลาคม 2560
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) พร้อมด้วยนายวิรัต ชูจิตต์
กรรมการ สสอป. และนายสมยศ นันตาวัง นายธนกฤต วโรตนม์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการสหกรณ์ฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ
มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทของนายสมพิศ แก้วน้ำเชื้อ สมาชิก สสอป. รอบที่ 1/2557 ที่เสียชีวิต จำนวน 600,000 บาท

วันที่ 16 ตุลาคม 2560
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ายการเงิน นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
กรรมการ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพบุตรนายสยุมพร เดชะติน สมาชิกแผนกเซฟตี้ ที่บ้านพัก ต.บ้านรี อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทำบุญ 500 บาท

วันที่ 14 ตุลาคม 2560
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้จัดการ เดินทางไปเยี่ยมไข้นางมาเลียม วงษ์ศรีงาม
สมาชิกแผนกห้องปฏิบัติการเคมี ที่บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่

วันที่ 12 ตุลาคม 2560
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดงานศพบิดานายประสาน สินธุ์ชัย
สมาชิกสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ที่วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ พร้อมช่วยเงินทำบุญ 500 บาท

วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2560
สหกรณ์ฯ นำสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมสัมมนา ในเรื่อง “หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์” และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด อ.เมือง จ.เลย

วันที่ 6 ตุลาคม 2560
นายสายัณห์ แผน ประดิษฐ์ เลขานุการ นายสมยศ นันตาวัง และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไข้นายสุวรรณ ทวีคูณ
สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต ที่บ้านพัก ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุมีดตัดปลายนิ้ว

วันที่ 6 ตุลาคม 2560
นายสายัณห์ แผน ประดิษฐ์ เลขานุการ นายสมยศ นันตาวัง และนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไข้นายสราวุฒิ เนียมจำรัส
สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต ที่บ้านพัก ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่

วันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ รวม 15 คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 

วันที่ 29 กันยายน 2560
นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย เหรัญญิก นายวิรัต ชูจิตต์ นายสมยศ นันตาวัง และนายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไข้
นางสาวอรพรรณ สมตัว สมาชิกแผนกห้องปฏิบัติการเคมี ที่บ้านพั ก ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่

วันที่ 28 กันยายน 2560
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) และกรรมการฯ เดินทางไปแนะนำสมาคมฯ ให้แก่คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบบิชิเอลเลเวเตอร์เอเซีย จำกัด

วันที่ 27 กันยายน 2560
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไข้นายอดิสรณ์ สุขสำอางค์
สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ที่บ้านพัก ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื่องจากกระดูกขาแตก

วันที่ 27 กันยายน 2560
นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไข้นายอารีย์ รัตนโสม
สมาชิกแผนกสปินนิ่ง ผลิต ที่บ้านพัก ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื่องจากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่

วันที่ 25 กันยายน 2560
นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไข้นายสัณห์ ศิริมงคล สมาชิกแผนกบริหาร (วิสโคส ผลิต)
ที่โรงพยาบาลราชธานี จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเข้ารับการผ่าเข่า

วันที่ 21 กันยายน 2560
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจศพสมาชิกหสกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เดินทางไปบรรยาย
เรื่อง " การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสสอป. และการเป็นศูนย์ประสานสมาคมฯ" ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 20 กันยายน 2560
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไข้นายสมหมาย อยู่เพ็ชร สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต
ที่บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื่องจากป่วยหมอนรองกระดูกแตก

นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง

ประธานกรรมการ
เงินฝากออมทรัพย์                                                   1.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                               2.00 - 2.50 ต่อปี
     - ฝากตั้งแต่ 300 - 999,999.99 บาท                    2.00 ต่อปี 
     - ฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป                     2.50 ต่อปี
เงินฝากเพื่อทุนการศึกษาบุตร                                3.00 ต่อปี
                      มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2560
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน                                               6.00 ต่อปี
เงินกู้สามัญ       
     - ใช้บุคคลค้ำประกัน                                         6.00 ต่อปี
     - ใช้หุ้นและเงินฝากค้ำประกัน                           5.50 ต่อปี
เงินกู้พิเศษ
     - เพื่อการเคหะสงเคราะห์                                   5.50 ต่อปี
     - เพื่อซื้อที่ดิน                                                     6.00 ต่อปี
     - เพื่อซื้อรถยนต์                                                 6.00 ต่อปี
     - เพื่อการลงทุน                                                  6.00 ต่อปี
     - เพื่อชำระหนี้สิน                                               6.00 ต่อป